GDPR - Dataskyddsförordningen


 

GDPRInformation gällande behandling av personuppgifter

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning beträffande hanteringen av personuppgifter inom den Europeiska Unionen; General Data Protection Regulation (GDPR), även kallat Dataskyddsförordningen. Denna syftar till att skapa ökad kontroll över hur ens personuppgifter behandlas, det vill säga alla uppgifter som kan kopplas till en enskild individ. För att tydliggöra vad Dataskyddsförordningen innebär följer här nedan information om hur du som patient hos Remindset Fysioterapi berörs av hanteringen av dina uppgifter.

Inom ramen för psykologisk behandlingsverksamhet kompletteras Dataskyddsförordningen av andra regler, exempelvis krav på patientjournaler (Patientdatalagen), liksom de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

 

 

Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud

Remindset Fysioterapi är ansvarig för samtliga uppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Remindset Fysioterapi har ett dataskyddsombud som agerar kontaktperson för de registrerade, personal och i samarbetet med Datainspektionen.

 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Remindset Fysioterapi samlar in och använder de uppgifter som du lämnar för att vi ska kunna möjliggöra en säker vård. Dessa ingår som en del av det systematiska patientsäkerhetsarbete som pågår, löpande journalskrivning i vårt journalsystem och som en informationskälla för dig som patient. Detta görs eftersom uppgifter inom hälso- och sjukvårdens område är en del av det så kallade allmänna intresset, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att samhället ska fungera. En legitimerade fysioterapeut är dessutom skyldig att dokumentera den vård som bedrivs genom att föra journal.Remindset Fysioterapi verksamhet står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), där uppgifterna som lämnas av dig som patient är viktiga att spara i händelse av ett tillsynsärende.

 

 

Lagringstid

Remindset Fysioterapi raderar samtliga lämnade uppgifter i enligt med de regler som föreligger i Patientdatalagen, det vill säga tidigast tio år efter den senast genomförda journalanteckningen. All inkommande epost till info@mindandmotion.se raderas efter fjorton dagar.

 

 

Dina rättigheter

Som patient har du rätt att få ta del av information kring de uppgifter som har lämnats av dig hos Remindset Fysioterapi. Vidare har du rätt till, med hänsyn till de begränsningar som följer av Patientdatalagen, att få dina uppgifter rättade, raderade och begränsade, liksom under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina uppgifter.

 

 

Mottagare av uppgifter

Samtliga uppgifter som du lämnar hos Remindset Fysioterapi faller inom ramen för reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Tystnadsplikt och sekretess följs alltid av verksamheten. I de fall där uppgifter lämnas till utomstående part måste du ha samtyckt till detta. I vissa särskilda fall har Remindset Fysioterapi dock skyldighet att lämna ut uppgifter även utan ditt samtycke, exempelvis när en minderårig individ far illa.

 

 

Rätten att lämna klagomål

Som patient har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Remindset Fysioterapis behandling av dina personuppgifter.

 

 

Uppgifter som krävs enligt lag

I enlighet med Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter har Remindset Fysioterapis verksamhet vissa krav ställda på sig vad gäller innehållet i din journal. Detta innefattar krav på att uppgifter om din identitet, väsentlig information om bakgrunden till din vård, bedömningar som har gjorts, planeringar som görs och de åtgärder som har genomförts. Därutöver ställs det krav på att ange vilken information som har lämnat ut till dig som patient, behandlingsalternativ, utfärdande av intyg och remisser, liksom alla eventuella ingående och utgående handlingar.

 

 

Samtycke till behandling av personuppgift

För att Remindset Fysioterapi ska kunna behandla dina uppgifter behöver du som patient aktivt samtycka till detta. Detta sker vid det första kontakten med oss, inremiss, samt ditt första besök hos oss på mottagningen. Du har sedan alltid rätt att ta tillbaka detta samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har skett fram till och med den tidpunkten. Om du väljer att inte samtycka kommer vi inte att utföra den behandling som är planerad.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Adress: Remindset Fysioterapi, Trandögatan 3, 504 33 Borås

Telefon: +46 70 444 51 51

E-post: info@remindset.se