Föreläsningar

Föreläsning

FaR-MANUALEN 

med Hedvig Kjellin


Hopplöshet, nedsatt självkänsla och initiativförmåga samt ökad uttröttbarhet utgör ofta en del av problematiken hos patienter med psykiatrisk ohälsa. Förändringen mot en mer fysiskt aktiv livsstil kan bli svår att genomföra utan stöd.


I samband med att SÄS blev ett Hälsofrämjande Sjukhus blev det aktuellt att utbilda personal i Fysisk aktivitet på Recept - FaR, som är en metod att stödja patienter som är fysiskt inaktiva. Det tillsattes en grupp med tvärprofessionell kompetens inom specialistpsykiatri att ta fram ett arbetssätt för våra patienter oavsett diagnos. Jag hade förmånen att leda den gruppen och det arbetssätt vi tog fram sammanfattades i en manual som har rönt mycket uppmärksamhet regionalt och nationellt.


Konceptet utgörs av såväl gruppfas som individuella faser och innehåller material för individuell behandlare, gruppledare och patient. Manualen beskriver ett strukturerat arbetssätt för att möta patienten där han befinner sig, vägleda henne/honom att göra noggranna förberedelser, stödja i händelse av återfall samt hålla regelbunden uppföljning tills patienten motionerar självständigt.


Manualen vilar på fyra ben: Transteoretiska förändringsmodellen (TTM), Motiverande samtal (MI), Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samt Self-efficacy. Manualens innehåll är sprunget ur aktuell forskning, patienters efterfrågan om gott bemötande, individspecifikt utformad och verksam behandling samt förskrivares kliniska erfarenhet av förändringsarbete.


Jag föreläser och stöttar de team runt om i landet som vill jobba med detta. Den här föreläsningen vänder sig till vårdpersonal som träffar patienter med behov av att öka fysiska aktivitetsnivå och minska stillasittande tid.


Välkommen att kontakta mig för offert.


Foto: Fotomedia/SÄS

Föreläsning

SÖMN, KOST, MOTION OCH STRESS

med Hedvig Kjellin


Jag har många års erfarenhet av att motivera och stödja personer med psykisk ohälsa till att ändra sina levnadsvanor, eller sårbarhetsfaktorer som vi kallar dem i det dagliga arbetet.


Hur väl vi tar hand om våra sårbarhetsfaktorer avgör hur väl vi fungerar kroppsligt, mentalt och socialt. Vi föds med eller förvärvar olika förutsättningar att ta ut svängarna när det gäller vår hälsa. Till exempel klarar vissa personer av att sova lite för lite i flera år utan att det påverkar deras prestation nämnvärt, medan minsta avvikelse i sömnmönstret kan utgöra en stor belastning för en annan.


I mitt arbete träffar jag också personal som kan identifiera brister i sina patienters sårbarhetsfaktorer, men upplever en osäkerhet inför hur de ska hantera dem. De utmaningar jag stötte på tillsammans mina patienter är de samma som för oss alla när det gäller att etablera och vidmakthålla en ny god vana. För att minska såväl personals som patienters upplevelse av att jobba med sårbarhetsfaktorer som något alltför utmanande valde jag att sammanfatta forskning och erfarenhet samt alla de kloka insikter våra patienter gjort under sitt förändringsarbete till en föreläsningsserie om egenvårdsråd för sömn, kost, motion och stress. De kan användas fristående eller sammankopplat beroende på behov och önskemål.


Föreläsningarna vänder sig såväl till de som vill ändra någon av de ovanstående vanorna och deras anhöriga som till den som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som behöver stöd i sitt förändringsarbete.


Välkommen att kontakta mig för offert.


Sagt om föreläsningarna

”Mycket lättsam och intressant föreläsning”


”Bra upplägg. Mycket intressant. Användning av detta i jobbet varje dag, själv också för den delen”


”Föreläsare med mycket humor”


”Allt var så bra! Mycket intressant och bra med påminnelse även om man vet mycket redan.Intressant att få veta mer om hur kroppen reagerar och hur

hjärnan fungerar”


”Helt klart den mest intressanta föreläsningen denna termin”


”Mycket bra material att ta med sig till våra brukare + hur vi kan hjälpa våra brukare med stress, sömn, motion mm”


”Mycket bra föreläsning och bra nytta till vårt arbete med brukare”


”Proffsigt”


”Hedvig är en duktig föreläsare. Lätt att lyssna till. Intresserad av det hon pratar om! Massa++++”


”Roligt och lärande. Bra med avslappning och lite pauser”


”Mycket bra. Klart och tydligt”


”Tydligt och lättförståeligt. Bra med avslappningsövning” ”Har nytta av detta både privat och mycket på jobbet”


”Jättemycket bra information, lätt att förstå”